Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Mūsu apziņa izpaužas emocijās

Kas ir emocijas

Pasaules izzināšanas procesā, cilvēkam apkārt esošie priekšmeti, apkārt notiekošie notikumu, parādības, sveši vai tuvi cilvēki, un arī viņš pats kā personība tiek uztverts dažādi. Pret vieniem viņš var izturēties ar prieku, citi izraisa skumjas, trešie rada sašutumu…
Emotions
Jebkādi notiekošie procesi tā vai savādāk atspoguļo dažādo situāciju nozīmīgumu konkrētajam cilvēkam, bet to novērtējumu, kas izpaužas pārdzīvojumu un satraukumu veidā, psiholoģijā pieņemts dēvēt par emocijām. Tās kalpo kā subjektīvs, t.i. individuāls viedoklis, un kā konkrētās personas attieksmes pret apkārtējo pasauli un sevi pašu.

Emocionālie pārdzīvojumi

Emocijas var parādīt kā dzīvas būtnes domāšanas procesa kopskatu, kas izpaužas pārdzīvojumu veidā praktiskās darbības procesā, kas vērsta uz viņa vajadzību apmierināšanu.

Faktiski var teikt, ka jebkādu cilvēka darbību, kas ir tieši vērsta uz viņam nepieciešamo vajadzību apmierināšanu, vienmēr pavada emocionālo pārdzīvojumu izpausme.
Emotions rejection
Vēl Č. Darvins savos darbos apgalvoja, ka emocijas radās kā visu dzīvo būtņu evolūcijas rezultāts, pateicoties to palīdzībai, tiek noteikti dažādu notikumu nozīmīguma līmenis, kas rodas ikdienas vajadzību elementārās apmierināšanas procesā.

Evolūcijas process neatgriezeniski nostiprināja mūsu emocionālos pārdzīvojumus, nosakot tos kā būtnes paša dzīves procesa uzturēšanas stabilā līdzsvarā paņēmienu, kā arī, lai brīdinātu, ja mainās kaut kādu apstākļi.

Emociju divas puses

Aplūkojot no psiholoģijas viedokļa emocijas kā indivīda pielāgošanās metodi apkārtējai pasaulei, kas vērsta uz vajadzību apmierināšanu, psihologi izšķir emociju izpausmes divas puses. Pirmā – attiecībās ar apkārtējo pasauli un situācijām, kas rodas. Otrā – individuālā stāvoklī, kas saistīts ar vajadzībām, motivāciju utt.

Turpinājums sekos.

Arī tāda ir emociju izpausme


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!