Tālruņa numurs: +371 27812131
E-pasta adrese: sdvoreckij@gmail.com

Notikumi uz treniņiem un konsultācijām

Gatavība laulībai agrā jaunībā. 4. daļa

Psiholoģiskās gatavības komponentes

Ir uzmanīgāk jāizpēta, kas tad tiek saprasts ar gatavības laulībām sociālo komponenti. Tā ir speciālās vai augstākās izglītības, labi apmaksāta darba, patstāvīgas, no vecākiem nošķirtas dzīves esamība, Tādējādi, sociālā komponente ir gatavība un spēja patstāvīgi pelnīt naudu, lai nodrošinātu ģimeni.

Iemīlēšanās

Iemīlēšanās


Tomēr ne katrs jaunietis spēj un vēlas būt neatkarīgs finansiālā ziņā. Tas norāda, ka nav gatavības uzņemties atbildību par ģimeni un bērniem, tādējādi – uz sociāli ekonomisko negatavību.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš arī uz ētisko gatavību, kas veidojas no atsevišķiem, faktoriem, kas savā starpā cieši mijiedarbojas. Tāda gatavība paredz pilnībā izveidojušos priekšstatu par to, kādai ir jābūt ģimenei, kas ietekmē veiksmīgu laulību un ģimenes attiecību izveidi, kā radīt apstākļus laimīgai, veiksmīgai dzīvei katram tās loceklim. Izpratne par to, kā arī atdarināšanas vērts piemērs laimīgā ģimenē tiek ieaudzināts jau no bērnības. Sliktākajā gadījumā šādai izpratnei būtu jāveidojas pēc ētisko komponenšu apdomāšanas uz citu veiksmīgu ģimeņu piemēra.

Laulāto savstarpējās attiecības būtiski ietekmē laulību noslēgšanas un ģimenes dibināšanas motīvi. Vairumā gadījumu par šādu motīvu kalpo laulāto savstarpējā mīlestība, bet mēdz būt arī materiāla rakstura vai prāta diktēti motīvi.
Dzīve ir tik daudzveidīga savās izpausmēs.

Ar pārliecību var apgalvot, ka jauniešu vecumā bieži novērojams diezgan augsts fiziskās (fizioloģiskās) gatavības līmenis, bet pārējās gatavības komponentes ir zemā vai labākajā gadījumā vidējā līmenī.

Tādas ir mūsdienu sabiedrības un cilvēka dabas grimases.

Nenokariet degumu, esiet pozitīvāki, un pasaules jums uzsmaidīs …

Boundin´ – Pixar Kurzfilm – (Deutsch)


Vēl derīgs pa tematu. Rekomendēju!